In Allah We Trust

In Allah We Trust
A New Hope

Wednesday, May 14, 2014

Bahasa Malaysia Rosary Prayers


Doa Rosario / The Holy Rosary

Atas nama Bapa / The Sign of the Cross / Signum Crucis
Atas nama Bapa, dan Putera, dan Roh Kudus, Amin.
Syahadat Para Rasul / The Apostles' Creed
Aku percaya akan Allah,
Bapa yang mahakuasa,
Pencipta langit dan bumi;
Dan akan Yesus Kristus,
Putra-Nya yang tunggal, Tuhan kita,
Yang dikandung dari Roh Kudus,
Dilahirkan oleh Perawan Maria;
Yang menderita sengsara

Dalam pemerintahan Pontius Pilatus
Disalibkan, wafat, dan dimakamkan;
yang turun ke tempat penantian
pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati; yang naik ke surga,
duduk disebelah kanan Allah Bapa
yang mahakuasa;
dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya akan Roh Kudus,
Gereja katolik yang kudus,
persekutuan para kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan badan,
kehidup kekal, Amin.

Another version of Syahadat Para Rasul / The Apostles' Creed
Aku percaya akan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa,
Pencipta langit dan bumi,
dan akan Yesus Kristus Putera-Nya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria,
yang menderita sengsara, dalam pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan wafat dan dimakamkan,
yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati,
yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati,
Aku percaya akan Roh Kudus,
Gereja Katolik yang Kudus,
Persekutuan para kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan badan, kehidupan kekal.
Amin.

Another version of 

Pengakuan Iman Rasuli / The Apostles' Creed

Aku percaya kepada Yahweh, Bapa yang MahaKuasa,
Al-Khalik langit dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Yahweh, Tuhan kita.
Dikandungi dengan kuasa Roh Kudus
dan dilahirkan dara perawan Maria.
Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati, dan dikuburkan,
turun kedalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke syurga,
duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang MahaKuasa.
Dan Dia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus,
Gereja yang kudus dan am,
Persekutuan orang-orang kudus,
pengampunan dosa,
kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin.
Bapa Kami / Our Father / Pater Noster
Bapa kami yang ada di syurga,
dimuliakanlah nana-Mu
Datanglah kerajaan-Mu
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi
seperti di dalam syurga.
Berilah kami rezeki pada hari ini.
San ampunilah kesalahaan kami,
seperti kamipun mengampuni
yang bersalah kepada kami.
Dan Janganlah masukan kami ke dalam
percubaan
tetapi bebaskan kami dari yang jahat . Amin.
Another version of 
Bapa Kami / Our Father / Pater Noster:(according to the Gospel of Saint Luke)
Bapa kami yang ada di surga,
Dimuliakanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kamu pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami
ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Amin.

Another version of 

Bapa Kami / Our Father / Pater Noster:Bapa kami yang ada di sorga,
Dimuliakanlah namaMu,
Datanglah kerajaanMu,
Jadilah kehendakMu,
Di atas bumi seperti di dalam sorga,
Berikanlah kami rezeki pada hari ini dan,
Ampunilah kesalahan kami,
Seperti kami pun mengampuni,
Yang bersalah kepada kami dan,
Janganlah masukkan kami kedalam pencobaan,
Tetapi bebeskanlah kami,
Dari yang Jahat.
Amen.
Salam Maria / Hail Mary / Ave Maria
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta mu, Terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuh mu, Yesus. 
Santa Maria, Bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini s'karang dan sewaktu kami mati. Amin.
Another version of Salam Maria / Hail Mary / Ave Maria
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu,
terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Santa Maria, bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini
sekarang dan waktu kami mati. Amin.

Another version of 
Salam Maria / Hail Mary/ Ave Maria
Salam Maria
penuh rahmat Tuhan sertamu,
Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Santa Maria Bunda Allah,
Doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan pada waktu kami mati.
Amin.
Kemuliaan / Glory Be / Gloria Patri
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin.
Another version of 
Kemuliaan / Glory Be / Gloria Patri
Kemuliaan kepada Bapa,
Dan Putera,
Dan Roh Kudus,
Seperti pada permulaan,
Sekarang,selalu,
Dan sepanjang segala abad. Amen.
Terpujilah ...
Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya.
Doa Fatima / The Fatima Prayer / Oh, My Jesus
Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu, Amin.
Peristiwa Gembira / The Joyful Mysteries
 • Maria menerima kabar gembira dari Malaikat Gabriel (Luk 1:26-38)
 • Maria mengunjungi Elisabet, saudari-Nya (Luk 1:39-45)
 • Yesus dilahirkan di Bethlehem (Luk 2:1-7)
 • Yesus dipersembahkan dalam Bait Allah (Luk 2:22-40)
 • Yesus diketemukan dalam Bait Allah (Luk 2:41-52)
Peristiwa Terang / The Luminous Mysteries
 • Yesus dibaptis di Sungai Yordan (Mat 3: 13-17)
 • Yesus menyatakan diri-Nya dalam pesta perkawinan di Kana (Yoh 2:1-12)
 • Yesus memberitakan Kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan (Mat 3:2, 4:17-23, Mrk 1:15)
 • Yesus menampakkan kemuliaan-Nya (Mat 17:1-9)
 • Yesus menetapkan ekaristi (Mrk 14:22-23, Luk 22:19-29)
Peristiwa Sedih / The Sorrowful Mystereies
 • Yesus berdoa kepada Bapa-Nya di surga dalam sakratul maut (Luk 22:39-46)
 • Yesus didera (Yoh 19:1)
 • Yesus dimahkotai duri (Yoh 19:2-3)
 • Yesus memanggul salib-Nya ke gunung Kalvari (Luk 23:26-32)
 • Yesus wafat di salib (Luk 23:44-49)
Peristiwa Mulia / The Glorious Mysteries
 • Yesus bangkit dari antara orang mati (Luk 24:1-12)
 • Yesus naik ke surga (Luk 24:50-53)
 • Roh Kudus turun atas Para Rasul (Kis 2:1-13)
 • Maria diangkat ke surga (1Kor 15:23; DS 3903)
 • Maria dimahkotai di surga (Why 12:1; DS 3913-3917)

Rangkuman Doa Rosario / How to Pray the Holy Rosary

Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin
Syahadat Para Rasul ...
Bapa Kami ...
Salam Putri Allah Bapa. Salam Maria ...
Salam Bunda Allah Putra. Salam Maria ...
Salam Mempelai Allah Roh Kudus. Salam Maria ...
Kemuliaan ...
Terpujilah ...

 • Peristiwa (Gembira/Terang/Sedih/Mulia) Pertama ...
  Bapa Kami ...
  Salam Maria ... (10 kali)
  Kemuliaan ...
  Terpujilah ...
  Ya Yesus ...
 • Peristiwa (Gembira/Terang/Sedih/Mulia) Kedua ...
  Bapa Kami ...
  Salam Maria ... (10 kali)
  Kemuliaan ...
  Terpujilah ...
  Ya Yesus ...
 • Peristiwa (Gembira/Terang/Sedih/Mulia) Ketiga ...
  Bapa Kami ...
  Salam Maria ... (10 kali)
  Kemuliaan ...
  Terpujilah ...
  Ya Yesus ...
 • Peristiwa (Gembira/Terang/Sedih/Mulia) Keempat ...
  Bapa Kami ...
  Salam Maria ... (10 kali)
  Kemuliaan ...
  Terpujilah ...
  Ya Yesus ...
 • Peristiwa (Gembira/Terang/Sedih/Mulia) Kelima ...
  Bapa Kami ...
  Salam Maria ... (10 kali)
  Kemuliaan ...
  Terpujilah ...
  Ya Yesus ...

Pengakuan Iman Nicea / The Nicene Creed

Kami percaya kepada Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa,
Pencipta langit dan bumi serta segala sesuatu yang ada di dalamnya
Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak tunggal Yahweh,
dilahirkan dari Bapa sebelum segala ciptaan; Cahaya dari cahaya
Tuhan sejati; dilahir, bukan dicipta, sehakikat dengan Bapa
dan daripadaNya segala sesuatu diciptakan.
Untuk kita dan keselamatan kita, Dia turun dari syurga,
menjelma semula dengan kuasa Roh Kudus
dilahirkan menerusi Sang Dara Maria dan menjadi manusia
Kerana kita Dia disalibkan oleh Pontius Pilatus
menderita dan dikuburkan
Dan menurut Alkitab bangkit semula pada hari ketiga
Dan naik ke syurga dan kini duduk di sebelah kanan Yahweh Bapa
Dia akan kembali dalam kemuliaan, untuk menghakimi yang hidup dan yang mati
dan kerajaanNya akan kekal selama-selamanya:
Kami percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan Sumber Kehidupan
yang timbul dari Yahweh Bapa
Bersama Yahweh Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan.
Dia telah bersabda menerusi Rasul-rasulNya
Kami percaya kepada gereja yang kudus, esa dan am
Kami percaya kepada baptisan sebagai tanda penebusan dosa,
Kami menantikan hari di mana yang mati akan bangkit semula
dan kehidupan yang kekal sesudahnya.
Amin.

Malaikat Tuhan / The Angelus

Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan,
   
bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus.
Salam Maria ...
Aku ini hamba Tuhan,
   terjadilah padaku menurut perkataanmu.
 
Salam Maria ...
 
Sabda sudah menjadi daging,
   dan tinggal di antara kita.
 
Salam Maria ...
 
Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
    supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
 
Doa:
Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia; curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan, pengantara kami. Amin.

Stations of the Cross

Mari kita merenungkan
Yesus yang menjadi kurban
karena cintakasih-Nya

No comments:

Post a Comment